Informacje o stowarzyszeniu

W grudniu 2016 r. w Gryfowie Śląskim zostało utworzone Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”. Założycielami Stowarzyszenia są głównie rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także ludzie, którym los niepełnosprawnych nie jest obojętny. Powstanie Stowarzyszenia jest ściśle związane z brakiem opieki i aktywizacji osób niepełnosprawnych, które ukończyły edukację.

Członkowie Stowarzyszenia „Mocni” chcą w przyszłości stworzyć miejsce spotkań, pracy i integracji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, miejsce, w którym będą realizować się na miarę swoich możliwości, gdzie będzie istniała możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Celem Stowarzyszenia są zadania publiczne obejmujące (między innymi) zadania w zakresie:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób oraz osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • organizowanie i prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz innych form placówek opiekuńczo wychowawczych,
  • prowadzenie dziennej opieki w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
  • działalność edukacyjna w szkołach i pozaszkolna,
  • prowadzenie specjalistycznych placówek aktywizujących zawodowo.

Nowe miejsce dla niepełnosprawnych

W budynku po byłej szkole podstawowej w Uboczu, Fundacja Ditero z Wolimierza oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” z Gryfowa Śląskiego utworzą Ośrodek Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych świadczące różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Obie organizacje pozarządowe od kilku lat pomagają dzieciom i osobom dorosłym głównie z terenu powiatów lwóweckiego i lubańskiego. Robiły to oddzielnie, na niewielką skalę. Połączenie sił wspierane przez przychylność władz Gryfowa pozwoli rozwinąć nowe usługi i wesprzeć więcej rodzin potrzebujących specjalistycznych usług.
W Ośrodku Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, będą realizowane zajęcia wspomagające rozwój, terapie, warsztaty, usługi diagnostyczne dla dzieci, usługi opiekuńcze i opieka specjalistyczna dla niepełnosprawnych w każdym wieku. Długofalowym celem obu organizacji i Gminy Gryfów Śląski jest utworzenie lokalnej poradni zapewniającej wszechstronną pomoc, z którą będą współpracować specjaliści do których dzisiaj rodzice niepełnosprawnych dzieci muszą jeździć nawet do Wrocławia. W Uboczu powstanie nowoczesna pracownia do zajęć Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata (Snoezelen), pracownia artystyczna do terapii zajęciowej, świetlica – placówka dziennego wsparcia.
„Chcemy, aby nasz Ośrodek oferował wszechstronną pomoc – od diagnozy osób z niepełnosprawnością w wieku dziecięcym, przez różnorodne terapie i zajęcia rozwojowe, po samodzielne, dorosłe życie. W nowej lokalizacji będzie również przestrzeń dla rodziców, przestrzeń na imprezy integracyjne oraz spotkania, na których można powymieniać się doświadczeniem, poplotkować, pośmiać się.” – mówi prezes Fundacji Ditero Agnieszka Surmacz.
Stowarzyszenie Mocni dotychczas znane jako sprawny organizator wielu imprez integracyjnych na terenie Gryfowa, w końcu uzyska miejsce do całodziennej opieki dla osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.
„Stowarzyszenie od samego początku dążyło do utworzenia miejsca, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować w formie tzw przedsiębiorstwa społecznego – miejsca pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami lub w inny sposób wykluczonych z rynku pracy. To marzenie ma teraz szansę na realizację” mówi prezes Stowarzyszenia Mocni Stanisław Fronc.
„Bardzo chcemy, żeby Ośrodek w Uboczu wspierało też lokalną społeczność, było nadal miejscem gdzie można zorganizować festyn rodzinny czy spotkać się na placu zabaw. Marzy nam się miejsce, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do bycia wysłuchanym, do bycia sobą. Przestrzeń, w której narodzą się nowe przyjaźnie, w której będziemy rozwijać swoje talenty i pasje, przestrzeń, która skupi wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy będą się dzielić z nami swoją wiedzą i doświadczeniem” dodaje pani Agnieszka.
Działalność obu organizacji finansowana jest z dotacji, darowizn, usług odpłatnych i 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do włączenia się we wsparcie tej inicjatywy. Więcej informacji będzie pojawiać się na stronie https://ditero.pl i profilach Facebook obu organizacji.

Przewiń na górę